Regulamin

1. Wstęp

Dziękujemy za odwiedzenie Buildr Athletics, strony poświęconej zdrowiu i kondycji fizycznej. Niniejsze Warunki świadczenia usług są integralną częścią korzystania z naszej Usługi i musisz całkowicie wyrazić na nie zgodę, aby uzyskać do nich dostęp.

2. Definicje

W całej niniejszej Umowie możemy używać pewnych słów lub zwrotów i ważne jest, abyś rozumiał ich znaczenie. Lista nie jest wyczerpująca i żadna definicja nie powinna być uważana za wiążącą do tego stopnia, że czyni niniejszą Umowę bezsensowną:

„Umowa” oznacza niniejsze Warunki świadczenia usług;

„Buildr Athletics” odnosi się do naszej firmy, znanej jako „Buildr Athletics.com.”; nasza strona; nasze usługi; lub połączenie wszystkich lub niektórych z poprzednich definicji, w zależności od kontekstu słowa;

„Usługa” odnosi się do usług, które świadczymy za pośrednictwem naszej Witryny, w tym naszych, książek, produktów i innych usług związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, a także samej Witryny;

„Witryna” odnosi się do naszej witryny internetowej www.buildrathletics.com

„Użytkownik” odnosi się do każdego, kto uzyskuje dostęp do naszej Witryny lub korzysta z naszej Usługi, niezależnie od tego, czy taki dostęp wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem dla jakiejkolwiek strony;

„Ty” odnosi się do Ciebie, osoby, która zawiera niniejszą Umowę z Buildr Athletics.

3. Nasza usługa

Buildr Athletics to witryna o zdrowiu i kondycji skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia i sprawności fizycznej. Z zastrzeżeniem niniejszej Umowy, naszej Polityki prywatności i wszelkich obowiązujących przepisów, każdy może uzyskać dostęp do naszej Witryny.

4. Nasza firma

Buildr Athletics jest własnością i jest zarządzana przez Buildr Athletics, z siedzibą 45 Eaton Street, Stoke on Trent, United Kingdom. Wszystkie dokumenty prawne, o ile nie jest to wymagane lub dozwolone w niniejszej Umowie, naszej Polityce prywatności lub jakimkolwiek obowiązującym prawie, należy przesyłać do nas listem poleconym lub przesyłką poleconą na adres zamieszczony na stronie https://buildrathletics.com/contact-with-us/

5. Kwalifikowalność

Aby korzystać z naszej Usługi, musisz spełnić szereg warunków, w tym między innymi:

 • Nie wolno naruszać żadnych embarg, kontroli eksportu ani innych praw Zjednoczonego Królestwa lub innych krajów podlegających jurysdykcji nad niniejszą Umową, Buildr Athletics i Tobą. Na przykład, jeśli Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych zabrania przeprowadzania transakcji finansowych z obywatelami, rezydentami lub bankami Twojego kraju, nie możesz korzystać z naszej Usługi.
 • Aby korzystać z jakiejkolwiek płatnej części naszej Usługi, musisz być w minimalnym wieku wymaganym do zawarcia umowy na obszarze, w którym mieszkasz, aw żadnym wypadku nie możesz mieć mniej niż 18 lat.
 • Aby korzystać z dowolnej bezpłatnej części naszej Usługi, musisz mieć co najmniej 13 lat.
 • Musisz podać nam dane osobowe, informacje dotyczące płatności i inne informacje, które uznamy za niezbędne do świadczenia Ci naszej Usługi.

6. Charakter usługi

Buildr Athletics dostarcza informacje i materiały o zdrowiu i sprawności fizycznej, które uważa za przydatne. Jednak książki Buildr Athletics nie są pisane przez lekarzy i powinny być czytane wyłącznie w celach informacyjnych. WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ PODANE WYŁĄCZNIE W CELACH EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA, LECZENIA LUB LECZENIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW ZDROWOTNYCH. ŻADNE PODANE INFORMACJE NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO ZAMIAST WYROBU MEDYCZNEGO.

7. Ustawa o Handlu

Niniejszym informujemy, że Buildr Athletics może, ale nie musi, otrzymywać bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie za rekomendacje, reklamy lub inne promocje produktów i usług osób trzecich.

8. Zasady użytkowania

Podczas korzystania z naszego Serwisu obowiązują pewne zasady użytkowania, które mają zastosowanie do Twoich działań. Nie wolno Ci:

 • Naruszać prawa Zjednoczonego Królestwa, lub jakiegokolwiek zagranicznego podmiotu politycznego sprawującego jurysdykcję nad niniejszą Umową, niezależnie od tego, czy zagraniczny podmiot polityczny jest krajem lub jednostką podrzędną (taką jak stan lub prowincja) lub gminą (taką jak miasto , miasto, hrabstwo lub region) obcego kraju.
 • Publikować lub wysyłać treści zawierających przemoc, groźby, treści pornograficzne, rasistowskie, nienawistne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, zgodnie z opinią Buildr Athletics.
 • Naruszyć czyichkolwiek praw własności intelektualnej, zniesławiać kogokolwiek, podszywać się pod kogokolwiek lub w inny sposób naruszać prawa osób trzecich.
 • Hakowanie, łamanie, phishing, wstrzykiwanie kodu SQL lub w inny sposób narażanie bezpieczeństwa lub integralności witryny Buildr Athletics, usługi lub komputerów jej użytkowników.

9. Płatność i zwrot pieniędzy

Wszystkie ceny podane są w Polskich Złotych. Płatności za wszelkie płatne usługi, takie jak książki, plany fitness lub żywieniowe, lub inne usługi, można dokonywać za pośrednictwem naszego zewnętrznego dostawcy usług przetwarzania płatności, Stripe. Wszelkie problemy z przetwarzaniem płatności należy kierować bezpośrednio do firmy Stripe i/lub problemu z kartą, chociaż można również skontaktować się z Buildr Athletics, a my możemy spróbować pomóc w rozwiązaniu problemów z płatnościami.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej usługi po 30 dniach korzystania z niej, możesz skontaktować się z nami pod adresem  https://buildrathletics.com/contact-with-us/ i poprosić o zwrot pieniędzy. Wszystkie transakcje sprzedaży za pośrednictwem Witryny są ostateczne, a zwroty są przyznawane według wyłącznego uznania Buildr Athletics.

10. Zniżki

Buildr Athletics może, ale nie jest do tego zobowiązany, oferować zniżki lub kupony na swoje usługi. Jeśli jakakolwiek informacja opublikowana lub wypowiedziana przez Buildr Athletics na temat takich ofert jest sprzeczna, obowiązywać będą warunki najkorzystniejsze dla Buildr Athletics.

Rabaty i inne podobne oferty podlegają wszelkim terminom wygaśnięcia i innym stosownym ograniczeniom. Buildr Athletics może odmówić udzielenia takich zniżek z dowolnego powodu, w tym między innymi oszustwa, pomyłki w publikacji informacji, rzeczywistych lub spodziewanych trudności finansowych, sprzedaży całości lub części naszej działalności lub z dowolnego innego powodu.

11. Obciążenia zwrotne

Spory mogą być prowadzone wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami „Forum sporów”, a użytkownik zgadza się nie przeprowadzać żadnych obciążeń zwrotnych przeciwko Buildr Athletics. Jeśli dokonasz obciążenia zwrotnego, zgadzasz się, że będziesz zobowiązany do zapłaty Buildr Athletics pełnej kwoty obciążenia zwrotnego, a także wszelkich opłat prawnych, opłat sądowych, opłat agencji windykacyjnej lub innych wydatków związanych z egzekwowaniem tego prawa. Fałszywe obciążenia zwrotne zostaną zgłoszone odpowiednim organom ścigania.

12. Nasze prawa autorskie

Nasze treści są dla nas ważne, ponieważ Buildr Athletics jest w dużej mierze biznesem opartym na treściach. Zgadzasz się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie wyświetlać, nie rozpowszechniać ani w żaden inny sposób nie reprodukować żadnych informacji w Witrynie bez otrzymania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

13. Twoje prawa autorskie

Buildr Athletics musi mieć pewność, że ma prawo do korzystania z treści zamieszczanych w Witrynie przez Użytkowników, niezależnie od tego, czy są one publikowane na jej blogu, czy w innym miejscu. Takie treści mogą obejmować między innymi zdjęcia, filmy, tekst, dźwięk i inne materiały. Za każdym razem, gdy przesyłasz treści do naszej witryny, zgadzasz się, że udzielasz nam niewyłącznego, uniwersalnego, wieczystego, nieodwołalnego, podlegającego podlicencjonowaniu, komercyjnego i niekomercyjnego prawa do używania, rozpowszechniania, sprzedawania, publikowania i wykorzystywania w inny sposób treści, które nam się poddajesz. Gwarantujesz nam, że masz prawo przyznać nam to prawo do treści oraz że zabezpieczysz nas przed wszelkimi stratami wynikającymi z naruszenia tej gwarancji i będziesz bronić nas przed roszczeniami z tego tytułu.

14. Marka

„Buildr Athletics” i „Buildr Athletics, com.” są chronionymi znakami używanymi przez nas, Buildr Athletics, com., do jednoznacznej identyfikacji naszej witryny, usługi i działalności. Zgadzasz się nie używać tych znaków nigdzie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto zgadzasz się nie używać naszej szaty graficznej ani nie kopiować wyglądu i stylu naszej strony internetowej lub jej projektu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zgadzasz się, że niniejszy paragraf wykracza poza obowiązujące prawo dotyczące własności intelektualnej i zawiera zakazy jakiejkolwiek konkurencji, która narusza postanowienia tego paragrafu, w tym rozpoczynania własnej działalności związanej z fitnessem.

15. Cofnięcie zgody

W dowolnym momencie możemy odwołać naszą zgodę na korzystanie z naszej własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne zezwolenie udzielone użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy. Zgadzasz się, że jeśli o to poprosimy, musisz podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia wszelkich zastosowań naszej własności intelektualnej, w które mogłeś się zaangażować, nawet jeśli spowodowałoby to dla Ciebie stratę.

16. Naruszenie praw autorskich i znaków towarowych

Bardzo poważnie podchodzimy do naruszania praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, wyślij nam wiadomość zawierającą:

 • Twoje imię.
 • Nazwa strony, której prawa autorskie zostały naruszone, jeśli jest inna niż Twoje imię i nazwisko.
 • Nazwa i opis dzieła, które jest naruszane.
 • Lokalizacja na naszej stronie internetowej kopii naruszającej prawo.
 • Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie opisanego powyżej dzieła chronionego prawami autorskimi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich (lub osobę trzecią, która jest do tego prawnie upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich) i nie jest w inny sposób dozwolone przez prawo.
 • Oświadczenie, że pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przysięgają Państwo, że informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu są zgodne z prawdą oraz że są Państwo właścicielami praw autorskich lub mają wyłączne prawo do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw autorskich w związku z ich wykorzystaniem.

Musisz podpisać to powiadomienie elektronicznie i wysłać je na https://buildrathletics.com/contact-with-us/.

17. Przyzwoitość w komunikacji

Chociaż nie ponosimy odpowiedzialności za zniesławiające słowa zamieszczone w naszej Witrynie przez naszych Użytkowników, po otrzymaniu powiadomienia, zabraniamy zniesławiania na mocy niniejszej Umowy i możemy, jeśli uważamy, że sytuacja to uzasadnia, podjąć działania przeciwko naruszającemu Użytkownikowi. Prosimy o powiadomienie nas na  https://buildrathletics.com/contact-with-us/ jeśli którykolwiek z naszych Użytkowników opublikował coś, co Twoim zdaniem jest zniesławiające.

18. Oświadczenia i gwarancje

NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ NASZYCH USŁUG LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ZWALNIA NAS Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRĄ W INNYM PRZYPADKU MOŻEMY MIEĆ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB NASZYMI USŁUGAMI LUB WYNIKAJĄCĄ Z POWODÓW, OBEJMUJĄCYCH, ALE NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO, AWARIA NASZEJ USŁUGI, ZANIEDBANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNY PROBLEM. W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OGRANICZA TO ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ODPOWIADAMY WOBEC CIEBIE TYLKO ZA MINIMALNĄ KWOTĘ SZKÓD, DO KTÓREJ PRAWO OGRANICZA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JEŚLI TAKIE MINIMUM ISTNIEJE.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE ODPOWIADAMY W ŻADEN SPOSÓB ZA SZKODY POWODOWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE MOGĄ KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI OSÓB, KTÓRE DOPUSZCZAJĄ SIĘ DO NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, ZNIEsławienia, DELIKATNEJ Ingerencji w stosunki gospodarcze LUB JAKIEKOLWIEK INNE POSTĘPOWANIE WOBEC CIEBIE.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEPOWODZENIA ZE STRONY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO PŁATNOŚCI, W TYM BRAINTREE LUB FIRMY KARTY KREDYTOWEJ LUB BANKU, Z KTÓREGO KORZYSTASZ DO FINANSOWANIA BRAINTREE, KIEROWANIA PŁATNOŚCI DO WŁAŚCIWEGO MIEJSCA DOCELOWEGO LUB JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ Z ICH STRONY W ZAMKNIĘCIU TWOJE FUNDUSZE. W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z PŁATNOŚCIĄ PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ODPOWIEDNIĄ OSOBĄ TRZECIĄ LUB STRONAMI.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE TOWARÓW LUB USŁUG NASZEJ FIRMY LUB OSÓB TRZECICH, W TYM JAKIEKOLWIEK AWARIE LUB ZAKŁÓCENIA, NIETERMINOWA DOSTAWA, PLANOWANA LUB NIEPLANOWANA, ZAMIERZONA LUB NIEPLANOWANA, NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ DOSTĘP DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ TYMCZASOWY LUB STAŁE.

ŚWIADCZENIE USŁUG NA CIEBIE JEST WARUNKIEM ZGODY NA NINIEJSZĄ ORAZ WSZYSTKIE POZOSTAŁE SEKCJE NINIEJSZEJ UMOWY. ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI „OŚWIADCZENIA I GWARANCJE” NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE W CELU OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI PIERWSZEGO AKAPITU NINIEJSZEJ SEKCJI.

19. Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, które mogą wynikać z niniejszej Umowy lub świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz lub być z nimi związane, w tym za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem z naszej strony internetowej lub akceptacją ofert na nim zawarte. Zgadzasz się również, że masz obowiązek bronić nas przed takimi roszczeniami i możemy wymagać, abyś zapłacił za wybranego przez nas adwokata w takich przypadkach. Zgadzasz się, że to odszkodowanie obejmuje wymaganie zapłaty za nasze uzasadnione honoraria adwokackie, koszty sądowe i wypłaty. W przypadku roszczenia, takiego jak opisane w niniejszym paragrafie, możemy zdecydować się na zawarcie ugody ze stroną/stronami zgłaszającymi roszczenie, a Państwo będą odpowiedzialni za szkody tak, jakbyśmy kontynuowali proces.

20. Poprawki

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Umowę. Gdy zmienimy niniejszą Umowę, opublikujemy zmiany tutaj. Musisz przeczytać tę stronę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę, a jeśli nie zgadzasz się z aktualną wersją, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Usługi.

 

Ostatnia modyfikacja: Luty 2023 r